Jogszabályok

Könyvtárakra vonatkozó fontosabb jogszabályok

 • Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) és módosításai
 • 1068/2012. (III.20.) kormányhatározat A Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012–2020 elfogadásáról és a végrehajtásához szükséges középtávú feladatokról
 • 110/2012. (VI. 4.) kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról melléklete
 • 117/2004. (IV.28.) Korm. rendelet a szerzői jogról szóló törvény 38. § (5) bek.-ben szabályozott szabad felhasználás esetében a nyilvánosság egyes tagjaihoz való közv. és a számukra történő hozzáférh. tétel módjának és feltételeinek meghat.-ról
 • 1175/2018 (II. 28.) Korm. határozat a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia megvalósítása érdekében 2018-2021. évek között szükséges intézkedésekről.
 • 138/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet az árva mű felhasználásának részletes szabályairól
 • 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet a könyvtári szakfelügyeletről
 • 1404/2017. (VI. 28.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítása során elkészült Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégiáról 
 • 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezése
 • 165/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet az Országos Könyvtári Kuratóriumról
 • 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról
 • 19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet a kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális nyilvántartás vezetéséről
 • 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről
 • 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
 • 1992. évi XXXIII. Törvény a közalkalmazottak jogállásáról
 • 1994. évi LIII. tv. a bírósági végrehajtásról
 • 1997. évi CXL. Törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
 • 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • 1999. évi XLII. tv. a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól
 • 2/1993. (I.30.) MKM rendelet az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről
 • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről
 • 2001. évi LXII. törvény a szomszédos államokban élő magyarokról
 • 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről
 • 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről
 • 2011. évi CLXXIX. tv. a nemzetiségek jogairól
 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 
 • 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
 • 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2012. évi CLII. Törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról
 • 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
 • 2012. évi LXIII. törvény a közadatok újrahasznosításáról
 • 2013. évi CCXLV. törvény egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról
 • 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
 • 2015. évi LXXV. törvény a megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról
 • 2016. évi CLX. törvény a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról
 • 2016. évi CLXXVI. törvény a megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 2015. évi LXXV. törvény módosításáról
 • 2017. évi C. törvény  Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
 • 2017. évi CLXXX. törvény egyes kulturális és sporttárgyú törvények, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról 
 • 2017. évi L. törvény az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról
 • 2017. évi LXVII. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
 • 22/2005. (VII.18.) NKÖM rendelet a muzeális könyvtári dokumentumok kezelésével és nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról
 • 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről
 • 276/2017. (IX. 21.) Korm. rendelet a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet módosításáról
 • 3/1975. (VIII.17.) KM-PM együttes rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról
 • 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére
 • 319/2001. (XII.29.) Korm. rendelet a szomszédos országokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről
 • 32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet a kulturális szakemberek továbbképzéséről 
 • 33/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról
 • 35/2017. (XII. 19.) EMMI rendelet egyes kulturális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról, valamint egyes kulturális és sport tárgyú miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről
 • 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
 • 378/2017. (XII.11.) Korm. rendelet a kulturális szakemberek szakmai továbbképzésének nyilvántartásba vételéről.
 • 379/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről 
 • 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól
 • 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről
 • 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet és az Országos Dokumentumellátási Rendszerről szóló 73/2003. (V. 28.) Korm. rendelet módosításáról
 • 416/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet a kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről
 • 49/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet az emberi erőforrások miniszterének feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról
 • 51/2014. (XII. 10.) EMMI rendelet a múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatókról
 • 6/2001. (I. 17.) Korm. rendelet a könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről
 • 60/1998. (III. 27.) Korm. rendelet a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról
 • 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről
 • 73/2003. (V. 28.) Korm. rendelet az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerről
 • 78/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet kulturális szakemberek szakmai továbbképzésének nyilvántartásba vételi szabályairól